جدی تر از جنگ

دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدار باشندو بیکار ننشینند؛ چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است. مقام معظم رهبری(دام ظله)

اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
20 پست
آبان 93
17 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
مرداد 91
7 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
15 پست
آبان 90
18 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست