پاسخ شبهه...

خودسازی مقدم است یا دگر سازی (امر به معروف و نهی از منکر)؟ اگر خودسازی مقدم است، پس هر کسی نمی‌تواند امر به معروف و نهی از منکری که به همگان واجب شده است را انجام دهد!

 بدیهی است که «خودسازی» مقدم است. به قول معروف «از کوزه همان تراود که در اوست» و به قول حکما «معطی شیء نمی‌تواند فاقد شیء باشد». یعنی کسی که چیزی را ندارد، نمی‌تواند آن را به دیگران بدهد. پس اگر کسی خود را نساخته باشد، نمی‌تواند در ساختن دیگران که به وسیله‌ی همان «امر به معروف و نهی از منکر» صورت می‌پذیرد گام مؤثری بردارد. اما در تعریف، فهم و عمل باید به موارد ذیل نیز دقت نمود:

 

الف – مقدم بودن «خودسازی» بر «دگر سازی یا جامعه‌سازی»، تقدم زمانی نیست که کسی بتواند بگوید: فعلاً با جامعه کاری ندارم، بلکه اول باید بروم چند سالی به خودسازی مشغول گردم! دقت شود که «وجود» آدمی و ابعاد آن بسیار بسیط است. نه انسان محدود است و نه کمالات. لذا «خودسازی» مثل برطرف نمودن گرسنگی نیست که محض پر شدن معده، هدف حاصل شده باشد. بلکه انسان تا هست باید به سوی کمالات سوق نماید. پس تا هست باید به «خودسازی» بپردازد. پس اگر تقدم زمانی منظور باشد، هیچ گاه توجه به خارج خود و همت برای ساختن بیرون از خود حاصل نمی‌گردد و بدین ترتیب نه تنها انسان «خودنگر» می‌شود و «من» برایش هدف می‌شود و این خود بزرگ‌ترین عامل سقوط است، بلکه هیچ ‌گاه رشد فردی و اجتماعی نیز محقق نمی‌گردد. بلکه تقدم خودسازی به لحاظ تقدم مرتبه و اهمیت وجودی است. چنان چه تا علم نداشته باشید، نمی‌توانید به کسی علم بیاموزید، اما آموزش علم به دیگران نیز منوط به رسیدن شما به آخر علم نیست. چرا که علم از کمالات است و آخری ندارد. پس آن چه آموخته‌اید را به دیگران آموزش می‌دهید.

 

ب – کسانی که تقدم «خود سازی» بر «دگر سازی یا جامعه سازی» را تقدم زمانی بر شمرده‌اند و به بهانه‌ی خودسازی دست از امر به معروف و نهی از منکر برداشته و یا مانع و مخالف عاملین می‌شوند، در درجه‌ی اول «خود» را نشناخته‌اند و در درجه‌ی دوم «امر به معروف و نهی از منکر» را.

 

«خود» انسان، یک موجود تک بعدی نیست. آدمی از «خود مادی»، «خود معنوی»، «خود فردی» و «خود اجتماعی» و ... برخوردار است. پس اگر کسی می‌خواهد در راه خودسازی قدم بردارد و به رشد برسد، ناچار است که به همه‌ی ابعاد وجودی خود توجه کند و به قوی ساختن همه‌ی آنها همت ورزد.

/ 0 نظر / 73 بازدید